Венесуэлэ

Венесуэлэ е Боливар Республикэу ВенесуэлэКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр Каракас. ЦIыфэу нэбгырэ млн 33-м къехъу щэпсэу (дунаемкIэ я-44). Хэгэгум чIырэу иIэр 916 445 км² (дунаемкIэ я-33). БзэшъхьаIэр - испаныбзэр. Щыпсэухэрэм нахьыбэмкIэ Ромэ-католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Венесуэлэм и нып
Венесуэлэр картым тетэу

Хэгъэгу лIышъхьэр – Николас Мадуро. Игуадзэр - Хорхе Арреаса.

ГеографиехэӀэзыхь

Къыблэ Америкэм и темыр лъэныкъо ит. Коломбиер, Бразилиер ыкIи Гайанэр пэгъунэгъух.

ТарихъхэӀэзыхь

ЗэпыщэхэрхэӀэзыхь

🔥 Top keywords: