Sosiale transformasie

Proses waardeur individue die sosiaal toegeskrewe status van hulle ouers verander

Een definisie van Sosiale transformasie is die proses waardeur individue die sosiaal toegeskrewe status van hulle ouers in 'n sosiaal verworwe (bereikbare) status vir hulleself verander. 'n Tweede definisie verwys egter na grootskaalse maatskaplike veranderinge soos kulturele hervormings of transformasies. Eersgenoemde behels die individu, laasgenoemde die maatskaplike stelsel.

Die Individu

Anders as sosiale reproduksie en sosiale mobiliteit wat na intergenerasionele mobiliteit of die mate kyk waarin die sosiale status tussen die ouers en die kinders se generasie verander, fokus sosiale transformasie op die manier waarop 'n individu die klaskultuur kan verander waarin hy hom tuis voel. Sosiale transformasie geskied deur middel van drie stappe: deur assosiërende aanneming, assosiërende distansiëring en die kennelike aanbieding van die self.

Sosiale transformasie word as 'n interpersoonlike onderhandelingsproses beskou aangesien dit vereis dat die individu se sosiale posisie deur ander erken word sodat daar transformasie kan plaasvind. Dit is 'n wederkerige verhouding waarin mense aangeneem moet word en met die kulturele verwagtings van hulle spesifieke klaslidmaatskap geïdentifiseer moet word. Dit is die enigste manier waarop mense van hulle eie toegeskrewe sosiale status na 'n nuwe verworwe status kan beweeg.

Die Sosiale stelsel

Sosiale transformasie in hierdie konteks vereis 'n verskuiwing in die kollektiewe bewussyn van 'n samelewing – plaaslik, provinsiaal, nasionaal of globaal – sodat die realiteit deur konsensus verfyn word. Dit gebeur dikwels deur eksterne stimulus en is soms intensioneel. Deur die eeue heen is baie sosiale transformasies deur wetenskaplike ontdekkings sowel as godsdienstige en koninklike edikte teweeggebring.

Stede wat 'n nuwe identiteit aangeneem het, dien as voorbeelde van bewustelike sosiale transformasies wat tot opnuut bekragtigde bevolkings, ekonomiese welvaart en herstelde burgerlike trots lei. Een voorbeeld van 'n nasie wat in hierdie intensionele sosiale transformasies geslaag het, is Suid-Afrika toe apartheid in 1994 afgeskaf is.

'n Sosiale transformasie is 'n transformasie wat oor 'n lang tydperk gehandhaaf word. Mense onderskryf gesindhede en waardes binne 'n heeltemal nuwe konteks (of paradigma) wat op ander aannames en oortuigings gebaseer is.

Toegeskrewe status teenoor verworwe statuswysig

Toegeskrewe status is die sosiale status wat aan 'n persoon gegee word wanneer hy of sy in 'n familie met 'n sekere status gebore word en daardie klasrol later aanneem. Mense wat byvoorbeeld uit welgestelde families kom, het gewoonlik van geboorte af toegeskrewe sosiale statusse. Spesifiek in die V.S.A. kan rasse-/etniese verskille en geslag 'n basis vir toegeskrewe status vorm.

Verworwe status word op grond van meriete, vaardighede, vermoëns en handeling verkry. Voorbeelde van verworwe status is wanneer iemand 'n dokter of selfs 'n misdadiger is – in sulke gevalle bepaal die status dan 'n stel optredes en verwagtings vir die individu.

Ander vorms van klasidentifikasiewysig

Klaskultuur en kulturele kapitaalwysig

Ten einde lidmaatskap tot 'n groep te verkry, moet 'n individu aan "vereiste rolspelings" deelneem om as 'n lid van die groep erken en opgeneem te word. Dit behels die deelname aan algemeen geassosieerde tekste wat met verskillende klasse geassosieer word, iets wat verstaan word deur die verskillende soorte klaskultuur en vorms van kultuurkapitaal te bestudeer. Dit kan kulturele kapitaal insluit, 'n term wat deur Pierre Bourdieu geskep is, en drie vorms aanneem:

 • Vergestalt: 'n oorgeërfde en aangeleerde manier van dink oor jouself of jou habitus.
 • Geobjektiveer: Dinge (objekte) wat besit word, soos 'n BMS, 'n huis, 'n skildery, ens.
 • Geinstitusionaliseer: Erkenning op 'n institusionele vlak, soos 'n kollegegraad of gesogte toekenning.

In 'n studie deur Mark Granfield van werkersklas regstudente aan 'n elite-regskollege het Granfield opgemerk hoe belangrik die aanbring van wysigings in die studente se "interpersoonlike betrekkings" was, insluitend alledaagse veranderinge soos patrone in hulle kleredrag en spraak.

Assosiërende aannemingwysig

'n Individu neem deel aan assosiërende aanneming wanneer hy 'n verbale aanvaarding van sy bepaalde verhoudings met ander verwoord om sodoende sy sosiale identiteit te bevestig en op te neem. Dit is 'n noodsaaklike rol in individuele identiteits(trans)formasie, want dit is die verbale erkenning en opname in die groep waarvan hy lid wil wees. Verbale selferkenning maak voorsiening vir persoonlike vergestalting en 'n gevestigde gevoel van "waar hulle in die sosiale struktuur inpas." 'n Sleutelvoorbeeld is 'n jong student wat besluit waar hy wil gaan studeer, want dit is 'n besluit wat dikwels deur 'n persoon se individuele verhoudings beïnvloed word. 'n Persoon moet baie faktore oorweeg wanneer hy sosiaal transformeer, insluitend wie hy wil aanneem.

 • Proaktiewe aanneming: die aktiewe najaag van interaksies wat hulle verlangde sosiale identiteit verteenwoordig.
 • Retroaktiewe aanneming: gekenmerk deur intensionaliteit; wanneer individue hulle gedrag bewustelik vir 'n gewenste doel aanwend deur in interaktiewe omgewings te beweeg wat hulle nader aan hulle "moontlike self" sal bring. Hierdie aanneming is kenmerkend van individue wat byvoorbeeld van die werkersklas na die middelklas wil beweeg aangesien hulle dikwels nie dieselfde voordele van hulle verlangde sosiale groep geniet nie.

Assosiërende distansiëringwysig

Individue wat sosiaal wil transformeer, wend hulle dikwels tot die teenoorgestelde van assosiërende aanneming; dissosiasie van diegene in die groep wat nie met hulle verlangde sosiale identiteit verenigbaar is nie.

Passing en die aanbieding van die selfwysig

In die rassepolitiek van Noord-Amerika en spesifiek die Verenigde State, verwys passing na 'n lid van 'n rassegroep wat deur persone van 'n ander ras aanvaar word, veral in die geval van 'n persoon van gemengde ras wat as 'n lid van die rassemeerderheid aanvaar word. Dit word gewoonlik neerbuigend gebruik en word nie polities korrek beskou om te probeer pass of om iemand daarvan te beskuldig dat hy dit probeer doen nie. Alhoewel dit nie 'n moderne term is nie, is dit 'n vorm van sosiale transformasie. Daar is baie verskillende maniere om te pass, of om dit polities meer korrek te stel, "sosiaal te transformeer".

In 'n studie van werkersklas-individue wat met die middelklas wou identifiseer, het Peter Kaufman die volgende gedragsveranderinge waargeneem wat ook op ander vorms van sosiale transformasie toegepas kan word:

 • Spraakpatrone: Diegene wat wou transformeer, was baie bewus van die verskil tussen spraak wat "opgevoed" en spraak wat "laerklas" klink.
 • Kleredrag: Vir diegene wat wou transformeer, was dit baie belangrik om "behoorlik" aan te trek om by die verlangde groep te pas, en hulle het genoem dat daar reëls is wat nagekom moet word as jy wil "inpas".

Persone wat sosiaal wil transformeer, glo dat hulle deur die deelname aan en aanneem van spesifieke spraak- en kleredragpatrone daarin sal slaag om hulle verlangde sosiale identiteit te vestig, of dat dit hulle minstens nader daaraan sal bring om so te klink en te lyk.

Sosiale transformasie en klasse-oorgang in die volkskultuurwysig

Ongeag of ons na realiteitsprogramme, die Internet, gewilde rolprente, beroemdes of kunstenaars kyk, die volkskultuur is vol voorbeelde van sosiale transformasie en gevalle van klasse-oorgang. Bekende voorbeelde wat hierdie oorgang gemaak het, is Britney Spears en Oprah Winfrey. As individue wat vandag baie welgesteld is, het hulle die idees van toegeskrewe status op grond van geboorte, welstand en opvoeding omvergewerp.

Voorbeelde van programme soos "Who Wants to Be A Millionaire" en etiketboeke verteenwoordig die nuwe volkskulturele uitdrukkings van klas. Die blote algemeenheid van hierdie soort materiaal en oorblootstelling van "oorgangers" in die media kan help om sommige van die onderliggende behoeftes aan sosiale transformasie te verduidelik.

Verwysingswysig

 1. “Learning to Not Labor: How Working-Class Individuals Construct Middle-Class Identities.” Kaufman, Peter. Sociological Quarterly. Vol. 44, no. 3, pp. 481-504, summer 2003.
 2. "A Clarification of "Ascribed Status’ and "Achieved Status"
 3. "Class-Passing: Social Mobility In Film And Popular Culture" Foster, Gwendolyn Audrey. Sept., 2005.
 4. “Education and Cultural Capital” Harker, R.,1990. An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu: the practice of theory.
 5. “Urbanism, Anonymity, and Status Symbolism.” Form, William H; Stone, Gregory P. American Journal of Sociology. Vol. 62, no. 5, pp. 504-514, March 1957.
 6. “Ambiguties of Social Transformation: A Critical Framework for the Concept.”[dooie skakel] Akman, Kubilay. Journal of US-China Public Administration. Vol. 5, no. 6, pp. 23-27, November 2008.
🔥 Top keywords: