Швецие

Швецие, е Королыгъоу ШвециеЕуропэм хэт къэрал. Къэлэ шъхьаIэр – Стокгольм. ЦIыфэу нэбгырэ млн 10-м фэдиз щэпсэу (дунаемкIэ я-89). Хэгэгум чIырэу иIэр 450 295 км² (дунаемкIэ я-57). БзэшъхьаIэр – шведыбз.

Швецием инып
Швециер Еуропэм икартым тетэу

ДЛО-м ыкIи Еуро Зэкъотыныгъэм ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Швецием и Королэу Карл Густаф я-XVI.

Къэрал тхьаматэр – Ульф Кристерссон

ГеографиехэӀэзыхь

Еуропэм ышъхьэ ит. Темыр Хым ыIушъо тет. Норвегиер, Финландыр игъунэгъух.

Къэрал щытыкIэрхэӀэзыхь

Ахъщэу агъэфедэрэр – швед кронэ.

ЗэпыщэхэрхэӀэзыхь

🔥 Top keywords: