Сингапур

Сингапур, Республикэу СингапурАзием и тыгъэкъокIыпIэ-къыблэ лъэныкъом щыIэ къэлэ-къэралыгъу. ЦIыфэу нэбгырэ млн 5-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 718 км² . БзэшъхьаIэхэр – китаибзэ, англыбзэ, малаибзэ, тамилыбзэ.

Сингапурым и нып
Сингапурыр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Тони Тан.

Къэрал тхьэматэр – Ли Сянь Лун.

ЦIыфхэрхэӀэзыхь

ГеографиехэӀэзыхь

Къэлэ-къэралыгъо цIыкIоу щыт, псым хэт. Океан Шъэфымрэ, Инд Океанымрэ азфагу ит. Гъунэгъухэр: Индонезие, Малайзие.

ТарихъхэӀэзыхь

ЗэпыщэхэрхэӀэзыхь

🔥 Top keywords: