Парагуай

Парагуай, официалэу Парагуай РеспубликКъыблэ Америкэм ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Асунсьон.

Парагуаим и нып
Парагуаир картым тетэу

ЦIыфэу нэбгырэ млн 7-м къехъу щэпсэу (а нумерымкIэ дунаемкIэ я-104 щыт). Хэгэгум чIырэу иIэр 406 752 км² (дунаемкIэ я-58). БзэшъхьаIэхэр – испаныбзэр, гуаранибзэр. ЦIыфбэмэ Ромэ-Католик диныр (чыристан диным ыкъутам) алэжьы. ДЛО-м ахахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Орасио Картес. Ащ и гуадзэр - Хуан Офара.

ГеографиехэӀэзыхь

Къыблэ Америкэм ытыгъэкъокIыпIэмк1э щыт. Бразилиер, Боливиер, Аргентинэр.

ТарихъхэӀэзыхь

ЗэпыщэхэрхэӀэзыхь

🔥 Top keywords: