Жираф

Жирафыр щэрыпIу гъошх мэз псэушъхьэхэмэ ащыщ. Африкэм щэпсэух. Жирафым нахь лъагэ чІыгугъушъэм псэушъхьэ тетэп, жирафхъуыр кг 1,191 мэхъуы, ау бзыр кг 828 нэсы. Пстэумки м 4,5 – 5,2 и лъэгагъэ мэхъу. Анахь жираф лъагэу къагъотыгъэм и м 6 хъущтыгъэ.

Жираф
ДунаемкIэ и псэупIэхэр къэгъэлъэгъуагъ

Жирафбзым и лъэрмыхьыгъэ мафэ 400–460рэ мэхъу.

ГущыIэм пае Кением жираф бэу щэпсэу.

🔥 Top keywords: