Арапыбзэ

Арапыбзэм арап лъэпкъхэр рэгущаIэх. ДунаемкIэ млн 300 фэдиз рэгущаIэх: нахьыбэмкIэ арап къэралхэмрэ, быслъымэнхэмрэ.

Арапыбзэм

ДЛОм и бзэшъхьа1эмэ ащыщ.

КъэралыгъохэрхэӀэзыхь

Мысыр, Сирие, Исраил, Иордание, Ливие, Тунис, Алжир, Сауд Арабие, Ирак, Йемен, Оман, АЭЗ, Катар, Бахрейн, Судан, Кувейт.

🔥 Top keywords: