انعام

اینتا سوره مکه ی دله نازل بهییه و ۱۶۵ تا آیه داینه .

Wiki مَزِرونيWiki DeutschWiki English وابسته جستارون دچی‌ین

Wiki مَزِرونيWiki DeutschWiki English دییه لینکون دچی‌ین

🔥 Top keywords:

انعام

اینتا سوره مکه ی دله نازل بهییه و ۱۶۵ تا آیه داینه .