نهاد، خود، فراخود

عناصر شخصیت انسان از دیدگاه فروید

بنا بر نظریهٔ زیگموند فروید، عصب‌شناس و روان‌کاو سرشناس اتریشی، شخصیت انسان از سه عنصر تشکیل شده‌است: «نهاد» (اید)، «خود» (ایگو) و «فراخود» (سوپرایگو). این سه عنصر در تعامل با یکدیگر، رفتارهای پیچیدهٔ انسانی را به وجود می‌آورند.[۱]

«نهاد»، تنها مؤلفهٔ شخصیت است که از بدوِ زایش انسان حضور دارد. «خود»، آن مؤلفه از شخصیت است که مسئول برخورد با واقعیت است. «فراخود»، آن جنبه از شخصیت است که دربردارندهٔ تمام آرمان‌ها و استانداردهای اخلاقی و درونی است که ما از پدر و مادر و جامعه کسب می‌کنیم.

Wiki فارسیWiki DeutschWiki English نهاد (اید) Freud, Sigmund. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud.Vol. XIX (1999) James Strachey, Gen. Ed. ISBN 0-09-929622-5
 • Rycroft, Charles (1968). A Critical Dictionary of Psychoanalysis. Basic Books.
 • Sigmund Freud (1933), New Introductory Lectures on Psychoanalysis. pp. 105–6
 • Noam, Gil G; Hauser, Stuart T. ; Santostefano, Sebastiano; Garrison, William; Jacobson, Alan M. ; Powers, Sally I. ; Mead, Merrill (February 1984). "Ego Development and Psychopathology: A Study of Hospitalized Adolescents". Child Development. Blackwell Publishing on behalf of the Society for Research in Child Development. 55 (1): 189–194. doi:10.1111/j.1467-8624.1984.tb00283.x.
 • Schacter, Gilbert, Wegner, Daniel (2011). Psychology (1. publ. , 3. print. ed.). Cambridge: WorthPublishers. ISBN 978-1-429-24107-6.
 • Snowden, Ruth (2006). Teach Yourself Freud. McGraw-Hill. pp. 105–107. ISBN 978-0-07-147274-6.
 • Snowden, Ruth (2006). Teach Yourself Freud. McGraw-Hill. pp. 105–107. ISBN 978-0-07-147274-6.
 • Freud,The Ego and the Id, On Metapsychology pp. 363–4.
 • Sigmund Freud (1933). p. 110
 • Sigmund Freud (1933). pp. 110–11.
 • همانند سازی؛ 1-فرایندی است که در طی آن، «ego» یا «من» تلاش می‌کند تا اشیأ یا رویدادهای درون محیط را با امیال یا آرزوها «Id» مطابقت دهد. ۲- تمایل به افزایش دادن احساسِ ارزشمند بودن، از طریق متصل کردن خود به یک شخص، گروه، یا سازمانی که مهم به حساب می‌آید.
 • Schacter, Daniel (2009). Psychology Second Edition. New York City: Worth Publishers. p. 481. ISBN 978-1-4292-3719-2.
 • Freud, On Metapsychology pp. 89-90.
 • Sigmund Freud (1933). pp. 95-6.
 • Meyers, David G. (2007). "Module 44 The Psychoanalytic Perspective". Psychology Eighth Edition in Modules. Worth Publishers. ISBN 978-0-7167-7927-8.
 • Arthur S. Reber, The Penguin Dictionary of Psychology (1985)
 • Snowden, Ruth (2006). Teach Yourself Freud. McGraw-Hill. pp. 105–107. ISBN 978-0-07-147274-6.
 • Meyers, David G. (2007). "Module 44 The Psychoanalytic Perspective". Psychology Eighth Edition in Modules. Worth Publishers. ISBN 978-0-7167-7927-8.
 • 🔥 Top keywords:

  نهاد، خود، فراخود: عناصر شخصیت انسان از دیدگاه فروید

  بنا بر نظریهٔ زیگموند فروید، عصب‌شناس و روان‌کاو سرشناس اتریشی، شخصیت انسان از سه عنصر تشکیل شده‌است: «نهاد» (اید)، «خود» (ایگو) و «فراخود» (سوپرایگو). این سه عنصر در تعامل با یکدیگر، رفتارهای پیچیدهٔ انسانی را به وجود می‌آورند.[۱]