Mappadecéŋ

Wikipedia-logo-v2-200px-transparent.png
ᨔᨒᨆᨀᨗ ᨆᨈᨆ ᨑᨗ ᨓᨗᨀᨗᨄᨙᨉᨗᨕ
ᨕᨙᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨄᨙᨉᨗ ᨒᨒᨚᨕᨔ ᨕᨗᨐ ᨓᨛᨉᨗ ᨑᨚᨅ ᨀᨘ ᨔᨙᨕᨘᨓᨔᨙᨕᨘᨓ᨞
ᨆᨀᨚᨀᨚᨕᨙ ᨕᨛᨃ 15.385 ᨕᨑᨈᨗᨀᨛᨒᨛ᨞
ᨔᨗᨅᨓ 12.179 ᨄᨄᨀᨙ ᨈᨑᨛᨉᨄᨈᨑ.
ᨔᨗᨕᨆᨕᨔᨛ ᨆᨔᨗᨀᨗ ᨈᨘ ᨀᨚ ᨓᨗᨀᨗᨄᨙᨉᨗᨕ ᨕᨗᨐ ᨆᨅᨗᨌᨑ ᨕᨘᨁᨗ ᨕᨛᨃ ᨔᨙᨉᨗ ᨑᨏᨂᨈ ᨊᨛᨊᨗᨕ ᨈᨚ ᨄᨉ ᨈᨆ ᨔᨑᨛᨀᨚᨕᨆᨛᨂᨂᨗ ᨕᨗᨐ ᨕᨙᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨄᨙᨉᨗ ᨈᨑᨛᨆᨔᨘ ᨒᨛᨃᨕᨗ ᨕᨗᨑᨒᨛᨊ᨞
ᨆᨊᨛ ᨄᨚᨑᨚᨈᨒ
Sains alang ᨔᨕᨗᨂᨙIlmu Alang ᨕᨗᨒᨛᨆᨘ ᨔᨚᨔᨗᨕᨒᨔᨛᨍᨑᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗ
ᨅᨗᨈᨑᨅᨗᨕᨚᨒᨚᨁᨗᨀᨗᨆᨗᨕᨄᨗᨔᨗᨀᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗᨁᨙᨕᨚᨆᨙᨈᨛᨑᨗᨆᨈᨛᨆᨈᨗᨀᨔᨕᨗᨂᨙ ᨅᨀᨘStatisticᨕᨋᨚᨄᨚᨒᨚᨁᨗᨕᨙᨀᨚᨊᨚᨆᨗᨁᨙᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗᨄᨗᨒᨛᨔᨄᨔᨛᨍᨑᨄᨚᨒᨗᨈᨗᨄᨛᨔᨗᨀᨚᨒᨚᨁᨗᨕᨉᨉᨌᨗᨂᨛᨂᨔᨚᨔᨗᨕᨚᨒᨚᨁᨗ
Aplikasi Teknologi ᨕᨄᨛᨒᨗᨀᨔᨗ ᨈᨙᨊᨚᨒᨚᨁᨗAgama, Seni, Lontara, Basa ᨕᨁᨆᨔᨛᨊᨗᨒᨚᨈᨑᨅᨔ
ᨕᨁᨛᨑᨑᨗᨕᨑᨛᨀᨗᨈᨙᨀᨚᨆᨘᨊᨗᨀᨔᨗᨕᨙᨒᨙᨈᨚᨑᨚᨊᨗᨕᨗᨉᨘᨈᨛᨑᨗᨕᨗᨇᨚᨑᨚᨆᨔᨗᨆᨙᨉᨗᨈᨙᨊᨚᨒᨚᨁᨗᨈᨛᨑᨇᨚᨑᨚᨈᨔᨗᨔᨛᨊᨗᨕᨊᨗᨆᨔᨗᨄᨗᨒᨛᨒᨚᨈᨑᨅᨔᨆᨘᨔᨗᨕᨁᨆᨔᨀᨘᨄᨈᨘᨑ
Hobi enrenge Komunitas ᨖᨚᨅᨗ ᨕᨙᨋᨙᨂᨙ ᨀᨚᨆᨘᨊᨗᨈᨔIndeks Index
ᨍᨘᨑᨛᨊᨒᨖᨚᨅᨗᨕᨗᨈᨛᨑᨛᨊᨙᨆᨙᨉᨗᨕᨔᨘᨀᨊᨈᨙᨒᨙᨄᨗᨔᨗᨓᨗᨔᨈᨉᨄᨛᨈᨑ ᨕᨑᨈᨗᨀᨛᨒᨛIndex (A - Z)ᨅᨗᨕᨚᨁᨛᨑᨄᨗᨄᨚᨑᨚᨈᨒᨄᨛᨑᨚᨐᨙ ᨓᨗᨀᨗᨀᨈᨙᨁᨚᨑᨗdaftar artikel ᨆᨊᨛᨂ ᨅᨔ ᨄᨑᨛᨒᨘ ᨂᨛᨀᨓᨑᨘᨃᨚᨄᨗ
ᨆᨊᨛ ᨍᨆᨊ ᨓᨗᨀᨗᨆᨙᨉᨗᨕ
WiktionaryWiktionary-logo.svg
Wiktionary
ᨀᨆᨘᨔᨘ ᨔᨗᨅᨓ ᨈᨙᨔᨕᨘᨑᨘᨔᨘ
WikinewsWikinews-logo.svg
Wikinews
ᨀᨑᨙᨅ ᨒᨒᨚᨕᨔ
WikiquoteWikiquote-logo.svg
Wikiquote
ᨀᨚᨒᨙᨔᨗ ᨕᨉᨕᨉ
WikibooksWikibooks-logo.svg
Wikibooks
ᨔᨘᨑᨛ ᨕᨗᨐ manual
WikispeciesWikispecies-logo.svg
Wikispecies
ᨉᨗᨑᨙᨈᨚᨑᨗ ᨄᨄᨉᨄᨉ
WikisourceWikisource-logo.svg
Wikisource
ᨕᨄᨚᨒᨙ ᨂᨘᨕ
CommonsCommons-logo.svg
Commons
ᨅᨑᨛᨀᨔ ᨆᨘᨒᨘᨈᨗᨆᨙᨉᨗᨐ ᨄᨛᨙᨑᨕᨗ
Meta-WikiWikimedia-logo.svg
Meta-Wiki
ᨀᨚᨑᨚᨉᨗᨊᨔᨗ ᨍᨆᨊ ᨓᨗᨀᨗᨆᨙᨉᨗᨕ
Bahasa

Mappadecéŋ