Đại Học Nam Hoa, Trung Quốc

Trường Đại học Nam Hoa (University of South China, USC) là một trường trường đại học ở thành phố Hành Dương , Hồ Nam, Trung Quốc. Trường được quản lý bởi Chính quyền tỉnh Hồ Nam và đồng tài trợ bởi […]