Акут

діакритичний знак

Акут
Áá
Ǻǻ
Ǽǽ
Ćć
éé
ế
Ǵǵ
Íí
Ĺĺ
ḿ
Ńń
óó
Ǿǿ
Ŕŕ
śś
Úú
Ǘǘ
Ýý
Źź
Ѓѓ
Ќќ

Аку́т (лат. acutus), оксíя (дав.-гр. ὀξεῖα), го́стрий на́голос (´) — діакритичний знак, косий штрих над літерою. Використовується в грецькій, романських, слов'янських та багатьох інших мовах. В Юнікоді представлений як U + 0301. Приблизно збігається за формою з друкарським клавіатурним знаком — машинописним апострофом.

Орфографія деяких мов вимагає обов'язкового або факультативного використання знаків наголосу (акута або гравісу). Акут як знак наголосу використовується в деяких сучасних європейських мовах, що мають рухливий (нефіксований) наголос.

У романських мовах акут широко використовується для розрізнення відкритих та закритих голосних. У більшості орфографічних систем (за винятком португальської мови) цей знак позначає закритий голосний.

У деяких мовах використовується для позначення довготи голосних (а також складотворчих приголосних), тони, а також логічне виділення.

Латинська моваред.

Попередником Акута вважається знак апекса, який використовували в латинській мові для позначення довготи голосного.

Грецька моваред.

У давньогрецькій мові політонічній орфографії знак гострого наголосу з'явився для позначення високого тону. У сучасній грецькій мові (димотика) музичний наголос втрачено, а знаком оксії позначається наголос у всіх багатоскладових словах.

Після реформи правопису грецької мови 1982 року (монотонна орфографія) акут замінив три політонних наголоси (акут, гравіс та циркумфлекс). Як термін тепер частіше використовується слово «тонос» (τόνος), а не «оксія» (οξεία), як раніше.

Слов'янські мовиред.

Докладніше: Знак наголосу
 • В українській мові знак гострого наголосу систематично використовується для позначення місця наголосу в словниках, книгах для молодших школярів та іноземців. У звичайних текстах в словах, що розрізняються лише місцем наголосу (пор. Омографи), проставляється факультативно: за́мок — замо́к тощо. Іноді також використовується для логічного виділення.
 • Подібним чином застосовується в російській та білоруській мовах. Також в українському та білоруському латинських алфавітах для позначення м'яких (палаталізованих) приголосних використовуються літери ć, , ń, ś, ź .
 • У чеській та словацькій мовах акут (чарка, čárka — «кома») використовується для позначення довгих голосних: á, é, í, ó, ú, ý , в словацькій також для позначення складотворчих приголосних: ŕ та ĺ.
 • Акут в польській (akcent ostry або креска, kreska) вживається:
По-перше, як знак палаталізації приголосних (подібно до чеського Гачека) над ć, ś, ź, ń: sześć /ʂɛɕʨ/ «шість».
По-друге, у польській та кашубській креска над голосним ó змінює його якість ([u]) та пов'язана з історичним чергуванням короткого o та довгого ó. У польській типографіці креска зазвичай більш вертикальна, ніж акут, і поміщається трохи правіше.[1]
 • У верхньолужицькій та Нижньолужицькій абетках використовуються такі літери з акутом: ć, ń, ó, ŕ, ś, ź (у верхньолужицькій лише перші три та остання в складі диграфа ).
 • У македонській мові застосовуються літери Ѓ ѓ та Ќ ќ на позначення специфічних палатальних або альвео-палатальних приголосних. Також акут позначає в словниках наголос, якщо той падає не на третій від кінця склад в складних словах або не на перший в двоскладових.
 • У сербо-хорватській латиниці (сербська, хорватська, боснійська, чорногорська) Острівець (ostrivec) над літерою c: ć позначає звук [ʨ] (результат палаталізації t). Також акут позначає в словниках довго-висхідний наголос.
 • У словенській мові в словниках та посібниках акут вказує на довготу голосних та (графічно) приголосного r в наголошених складах, причому, одночасно на закриту вимову e та o. В разі зазначення тонального компонента, акут позначає довго-висхідний наголос (як і в сербо-хорватській), при цьому закритість e та o позначається крапкою під ними. Практично в словниках часто застосовується перша система, а тон вказується за словом повторенням в дужках літери з відповідним значком.

Романські мовиред.

 • У французькій мові акут (accent aigu) вживається лише над буквою «e» (і лише у відкритому складі) : é — та позначає закриту вимову голосного [e] (на відміну від è, ê [ɛ] та e [ə]) : clé [kle], armée [aʁme], élève [el εːv].
 • В іспанській мові акут (acento agudo або acento diacrítico) над літерами á, é, í, ó, ú використовується в двох основних випадках.
1. Для позначення словесного наголосу:
а) якщо в словах, що закінчуються на будь-яку голосну, а також приголосні -n та -s, він припадає не на передостанній склад;
б) якщо в словах, що закінчуються на будь-яку приголосну крім -n та -s, наголос припадає не на останній склад.
2. Для розрізнення омонімів, особливо в парах «питальне слово/відносний займенник», де перше є наголошеним, а друге — клітик: cómo («як ?») — como («як»), qué («що?») — que («що, який»), dónde — donde«де/куди?» та «де/куди». Також у парах «ти» та tu «твій», él «він» — el (означений артикль чоловічого роду).
 • У каталанській та окситанській мовах акут (accent tancat) позначає як місце наголосу, так і якість голосних: é означає [e] (на відміну від è [ɛ]), ó — [o] (на відміну від ò [ɔ]). В каталонській гострий наголос стивиться у випадках, що переважно збігаються з іспанськими: é, í, ó, ú (над голосними верхнього підйому; над a вживається гравіс: à).
 • В окситанській орфографії подібним чином розрізняються é [e] — è [ɛ], ó [u] — ò [ɔ], а також á [ɔ/e] — à [a]. Як знак наголосу використовується над голосними á, é, í, ó, ú .
 • У португальській та галісійській мовах правила постановки наголосу також близькі до іспанських, проте в португальській наголос не позначається над наголошеними кінцевими i та u. На відміну від інших романських мов, у португальській акут (acento agudo) позначає відкриті голосні: á [a], é [ɛ], ó [ɔ].
 • В італійській мові знак акута (é та дуже рідко ó) обов'язково вживається лише в окситонних (словах з наголосом на останньому складі) та в декількох службових односкладових словах. Найпоширеніші слова, що закінчуються на -ché (perché «чому/тому»), а також основна регулярна форма 3 особи однини дієслів другої групи в il passato remoto: poté "зміг (змогла,-о,-и) ". Приклади односкладових омонімів: «ніякий» — ne (відносна частка), «сам» — se «якщо». ó факультативно використовується для розрізнення квазіомофонів (у розмовній італійській нечітко виражено протиставлення [o] та [ɔ]) : bótte «діжка» та bòtte «бійка».

Германські мовиред.

 • В англійській мові акут (acute accent), як й інші діакритичні знаки, зустрічається в запозичених словах, переважно французького походження: café «кафе», fiancé «наречений», fiancée «наречена», sauté, touché та ін. Причому багато з них зберігають і оригінальну вимову з наголосом на останньому складі. В деяких французьких запозиченнях зберігається лише один діакритичний знак з декількох, наприклад, resumé від фр. résumé. Іноді акут ставиться над кінцевим -e навіть в тих словах, де це не відповідає орфографії: latté ' ' від італ. latte. В останніх двох випадках функція гострого наголосу — вказати на те, що кінцеве -e не німе. Багато термінів, що не цілком засвоєні мовою (варваризми, зазвичай позначаються курсивом) та повністю зберігають діакритику мови-джерела: adiós, coup d'état, pièce de résistance,crème brûlée. В англійській поезії акут (іноді й гравіс) зазначає нестандартну вимову слів: picked (зазвичай [pɪkt]) — pickéd ['pɪkɪd].
 • У нідерландській мові використовується для розрізнення слів, що відрізняються лише місцем наголосу (vóórkomen — voorkómen) чи відкритістю/закритістю голосного, якщо це не відображено в написанні іншим способом ( — ; één — een). Також для виділення (емфази) окремого слова в реченні: Het is ónze auto, niet die van jullie. — «Це наша машина, а не ваша».

У скандинавських мовах акут зазначає кінцевий наголошений e, звичайно лише при наявності омонімів.

 • У шведській мові існує декілька пар омонімів, що розрізняються лише через акут (akut accent) : ide«барліг» — idé «ідея»; armé («армія») — arme («бідний, жалюгідний»); armen «рука» — armén «армія» (з означеним артиклем) (в словах «барліг» та «рука» наголос на першому складі, що навмисно не позначається). З акутом пишуться чимало запозичень, особливо французькі, наприклад, filé, kafé, resumé .
 • У данській мові: én «один» — en (невизначений артикль); fór « (від)ішов» — for «для»; véd «знає» — ved (прийменник з інструментальним значенням); gǿr «гавкає» — gør «робить) »; dǿr «вмирає» — dør «двері»; allé «алея» — alle «все». Окрім того акут регулярно використовується для розрізнення форм наказового способу дієслів, що закінчуються на -ere, та множини іменників: analysér « (про)аналізуй» — analyser «аналізи». У кожному разі вживання акута не є обов'язковим. При емфазі слово, яке треба виділити, отримує акут; особливо часто займенник der («там»), який вживається як у службовій функції, так і в значимій:Der kan ikke være mange mennesker dér. — «там не може бути багато народу»; Dér skal vi hen. — «Ми підемо туди».
 • У норвезькій, на відміну від данської, акут (akutt aksent) не служив для розрізнення імперативу та множини іменників: kontroller — «контролюй» та "контролі (множина) ". У новонорвезькій простий минулий час дієслова å fare «їздити» факультативно записується як fór щоб відрізнити від for (прийменник «для»), fôr «корм»/«полотно» та fòr «борозна» (вживання всієї діакритики необов'язкове[2]). Гострий наголос також зберігається в словах французького походження: allé, kafé, idé, komité , хоча в повсякденному вживанні акут часто нехтують, а іноді замінюють його на гравіс.
Приклад тексту ісландською мовою, що містить літери з гострим наголосом.
 • В ісландській мові використовуються 6 літер з гострим наголосом: á, é, í, ó, ú, ý (в фарерській 5 — немає é), які вважаються самостійними літерами та займають власні позиції в абетці. Будь-яка з літер може позначати як довгий, так і короткий звук. Етимологічно вони походять від давньонорвезьких довгих голосних, які в більшості випадків перетворилися на дифтонги (крім é , яке в фарерській стало æ).
á: [au(ː)]
é: довгий [jeɛː], короткий [jɛ]
í/ý: [i(ː)]
ó: [ou(ː)]
ú: [u(ː)].
á : довгий [ɔa], короткий [ɔ], перед [a]: [õ]
í/ý : довгий [ʊiː], короткий [ ʊi]
ó : довгий [ɔu], [ɛu] або [œu], короткий: [œ]; на острові Суур (Suðuroy) : [ɔ]
Якщо за ó слід поєднання -gv, ó вимовляється [ɛ], на Суур [ɔ].
ú : довгий [ʉu], короткий [ʏ]
Якщо за ú йде поєднання -gv, ú вимовляється як [ɪ].

Кельтські мовиред.

 • У валлійській орфографії акут над голосними á, é, í, ó, ú, , ý використовується для позначення словесного наголосу, якщо він припадає не на передостанній склад: casáu «ненавидіти», caniatáu «дозволяти».
 • В ірландській мові літери з акутом (ірл. síneadh fada [ˌʃiːnʲə fadˠə]) : á, é, í, ó, ú позначають довгі голосні.

Угро-фінські мовиред.

 • В угорській мові акут використовується для позначення довготи голосних: á, é, í, ó, ú . Крім того він вказує й на якісні відмінності: короткий a — відкритий задній огубленний голосний [ɒ], в той час як довгий á — відкритий передній неогубленний [a]. Подібним чином короткий e — відкритий передньо-центральний [ɛ], а довгий é — закритий передньо-центральний [e]. В угорській мові використовується також подвійний акут.
 • У Північносаамській мові акут ставиться над Áá та Óó , а також іноді над відповідними літерами латинського алфавіту, якщо немає можливості використовувати шрифт, який містить специфічні саамські літери Čč, Đđ, Ŋŋ, Šš, Ŧŧ, Žž [3].

Інші мовиред.

 • У словниках литовської мови акут позначає наголошені довгі склади з низхідним тоном. У разі дволітерних позначає вершину складу й ставиться над першою літерою, оскільки цей вид наголосу виділяє першому мору складу.
 • У латинізованому туркменському алфавіті літера Ýý позначає звук [j] та відповідає літері Й кирилиці.
 • У в'єтнамській, латинізованій китайській (див. Піньїнь), деяких африканських мовах, що використовують писемності на латинській основі, знаком гострого наголосу позначається висхідний або високий тон. Наприклад, в мові йоруба: apá «рука».
 • У деяких баскських текстах гострий наголос може стояти над літерами r та l, що зазвичай замінюється подвоєнням цих літер: ŕ (або rr) позначає розкотистий багатоударний сонант [r] в середині слів (у початковій та кінцевій позиції r завжди багатоударний). ĺ або llпозначає палатальний [ʎ].
 • У штучній мові сольресоль слова у множині вимовляються з подовженням останнього приголосного, що на письмі позначається акутом: редо «брат», редō «сестра», редṓ «сестри».
 • У штучній мові квенья акут позначають довгі голосні (при транслітерації латиницею).

Приміткиред.

 1. Polish Diacritics: Kreska: Not exactly acute. Архів оригіналу за 20 серпня 2014. Процитовано 3 листопада 2014. 
 2. Norwegian language council, Diacritics (норвезькою). Архів оригіналу за 23 вересня 2007. Процитовано 3 листопада 2014. 
 3. Svonni, E Mikael (1984). Sámegiel-ruoŧagiel skuvlasátnelistu. Sámiskuvlastivra. с. III. ISBN 9177160088. 

Див. такожред.

Посиланняред.


🔥 Top keywords: Головна сторінкаДень АндріяГенрі КіссінджерСпеціальна:ПошукПівнічномуйський тунельБайкало-Амурська магістральYouTubePornhubДень Святого МиколаяУкраїна30 листопадаСлово пацана. Кров на асфальтіUkr.netАндрій ПервозванийOLXФранко Іван ЯковичШевченко Тарас ГригоровичГаянаChatGPTЕнеїда (Котляревський)Безугла Мар'яна ВолодимирівнаКорисні копалини УкраїниЛеся УкраїнкаРадіо «Свобода»TelegramFacebookРосійське вторгнення в Україну (з 2022)Українська абеткаСвятий МиколайГорін Геннадій ОлександровичЮліанський календарФотосинтезСписок українських жіночих іменГолодомор в Україні (1932—1933)Залужний Валерій ФедоровичСписок українських чоловічих іменНаполеонБогдан ХмельницькийГригоріанський календарЗбройні сили УкраїниXVideosГімн УкраїниПриват24Xnxx.comКиївРіздво ХристовеСексКорал (ЗКР)Південна АмерикаВІЛ/СНІДДруга світова війнаДудь Юрій ОлександровичШаблон:Місяці рокуБуданов Кирило ОлексійовичСосюра Володимир МиколайовичСофійський собор (Київ)Військові звання УкраїниХлопчик у смугастій піжаміНаціональна суспільна телерадіокомпанія України1 грудняЯрослав МудрийПерша світова війнаМиколай ЧудотворецьРеволюції 1848—1849 роківКиївська РусьКрихітка Цахес на прізвисько ЦиноберЄвропейський СоюзСтародавній ЄгипетРомантизмХижняк Антоніна ВалеріївнаКалита (ритуальна)Klavdia PetrivnaПерехід церковних громад до ПЦУЗапоріжжяУкраїнський кристалічний щитКотляревський Іван ПетровичВелика БританіяСтельмах Михайло ПанасовичНімеччинаОбмін речовинКарлес ПучдемонKolaСередньовіччяРельєф УкраїниТериторіальний центр комплектування та соціальної підтримкиТрінчер Анна ЛеонідівнаПольщаInstagramОбласті УкраїниГоголь Микола ВасильовичРеволюція гідностіГордість і упередженняЄдиний електронний реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»Володимир СвятославичКатегорія:Імена за алфавітомТравна системаФайл:Політична карта світу.svgЗеленський Володимир ОлександровичСкоропадський Павло Петрович