Узбекистан

Узбекистан, Республикэу УзбекистанАзием ит къэралыгъу. Къэлэ шъхьаIэр – Ташкент. ЦIыфэу нэбгырэ млн 31-м къехъу щэпсэу. Хэгэгум чIырэу иIэр 447 400 км². БзэшъхьаIэр – узбекыбзэр.

Узбекистаным и нып
Узбекистаныр картым тетэу

ДЛО-м хахьэ.

Хэгъэгу лIышъхьэр – Ислам Каримов.

Къэрал тхьэматэр – Шавкат Мирзияев.

ЦIыфхэрхэӀэзыхь

ГеографиехэӀэзыхь

Азием ыку ит. Гъунэгъухэр: Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Афганистан, Таджикистан.

ТарихъхэӀэзыхь

1991-рэ илъэсым нэс Совет Союзым хахьэщтыгъэ.

ЗэпыщэхэрхэӀэзыхь

🔥 Top keywords: