Истамбыл

ИстамбылТыркуем и къалэмэ анахь иныр. 1923-рэ илъэсым нэс Осмэн Пачъыхьыгъом и къэлэшъхьаIэу щытыгъ. Дунаем тет къалэмэ анахь жъы дэдэмэ, ыкIи анахь дэхэ дэдэмэ ащыщ. ЦIыф млн 16-м нахьыбэ дэс и Iэгъо-благъохэри дэплъытэмэ. ПсыдэкIыпIэу Босфор ынэпкъмэ атет.

Къалэм ышъхьэм ыцIэр Экрэм Имамогълу.

ЫцIэрхэӀэзыхь

Истамбылыр дунаим и къэлэшхомэ анахь жъы дэдэмэ ащыщ.

Ижъырэ лъэхъанхэм ВизантийкӀэ еджэщтыгъэх. ЕтӀанэ - Константинопол.

1923-рэ гъэм щегъэжьагъэу иджырэ цӀэкӀэ еджэх.

ТарихъхэӀэзыхь

ЛъэшӀэгъубэрэ Истамбылыр аллыджхэм якъэралыгъоу Византием икъэлэ шъхьаӀэу щытыгъ.

Я XV-рэ лIэшӀэгъум тыркухэр аллыджхэм къалэр къатрахыгъ зауэкӀэ.

ЗэпыщэхэрхэӀэзыхь

🔥 Top keywords: