Алжир (къалэ)

Алжир (арапыбзэкIэ аль Джазаир) - къалэ, къэралыгъоу Алжирым и къэлэшъхьаI. Къэралыгъом и анахь къэлэшху. Нэбгырэ млн 3-м къехъу щэпсэу, агломерациер къапштэмэ.

Къалэм и дэхагъэ

ГеографиехэӀэзыхь

Къалэр космосым щытехыгъэ сурэтым тетэу
🔥 Top keywords: