Адыгэхэр

Адыгэхэр (зэрэзэджэжьхэрэр), е черкесхэр (зэряджэхэрэр), шэрджэсхэр - Къаукасым ис лъэпкъ. Ижъ-ижъыжь зэманым щегъэжьагъэу лӀакъопчъагъэкӀэ гощыгъагъэ (ычъ. еплъ), ау джыдэдэм нахьыбэмкӀэ зэрэзэтырафырэр бзэ зэблэгъыныгъэр ары - къушъхьэчӀэс адыгэхэмрэ (къэбэртаехэмрэ, бэслъыныехэмрэ – КБР, КЧР), кӀахэ адыгэхэр (адрэ пстэур - Адыгэ Республикэр).

Адыгэ лъэпкъым инып

Ащ нэмыкӀэу, мэхьанэшхо иӀэу, Тыркуем, Сирием, Йорданием зэгъусэу минишъэ пчъагъэ ащэпсэух (млн заулэ аӀо зымэ).Тӏэшъу Светлан.

ПчъагъэрхэӀэзыхь

ТарихъхэӀэзыхь

Адыгэ лъэпкъыр лъэпкъыжъ дэд. Ащ гъогу къин кIыхьэ къыкIугъ. Тарихъым къызэриIорэмкIэ, адыгэхэр Кавказым егъашIэм исыгъэх.Адыгэхэр лъэпкъ пшIыкIутIу хъущтыгъэх. Ахэр: абдзэхэхэр, адэмыехэр, бжъэдыгъухэр, беслъэнейхэр, еджэркъуаехэр, жанэхэр, къэбэртаехэр, кӀэмыгуехэр, мамхыгъхэр, мэхъошхэр, натыхъуаджэхэр, хьатикъуаехэр, шапсыгъэхэр (хьакӀуцухэри ахэтэу). НахьыбэмкIэ нэмыкI цIыф лъэпкъхэр адыгэхэм къызэряджэхэрэр «черкес».[1]

Тыркуем ис АдыгэхэрхэӀэзыхь

Тыркуем икъалэхэм дэт Адыгэ къуаджэхэм япчъагъэхэр

Урыс пачъыхьэм адыгэхэр ячIыгу зырефыхэм, Тыркуер ары зэкIужьыгъагъэхэр. Мы хэгъэгум адыгэ мин пчъагъэ щэпсэу. Сыд фэдиз къин хэфагъэхэми адыгэхэм яцIыфыгъи, ялIыгъи, яхабзи, анапи къагъэнагъ.ДзэкIолI лIыбланэу, шIэныгъэлэжьэу, гъэсэгъэшхоу адыгабэ Тыркуем ис хъугъэ. Сыд фэдэ щыIэкIэ тхъагъо яIэми, адыгэхэм яхэкужъ ащыгъупшэрэп, къыфэзэщых. Яныдэлъфыбзэ зэрэзыщамыгъэгъупшэщтым пылъых.

Израельим ис АдыгэхэрхэӀэзыхь

Адыгэ къуаджэхэу Кфар-Камэрэ Рихьаниерэ къэралыгъоу Израиль итых. Адыгэ чылэхэр иных, дахэх, цIыфэу адэсхэр фэшIыгъэу щыIэх. Яныдэлъфыбзэ дэгъоу ашIэ. Адыгэ хабзэхэр, адыгагъэр дахэу къаухъумэх. ГушIуагъор – ясабыйхэр еджапIэм ныдэлъфыбзэм зэрэщырагъаджэхэрэр ары. Израиль хэгъэгум еджэгъэшхоу, шIэныгъэлэжьэу, дзэкIолI лIэбланэу исыр бэ. Ахэмэ адыгэхэри ахэт. Израиль икъэлэ шъхьаIэр Тель-Авив.

Адыгэ хабзэхэӀэзыхь

ГъэшӀэгъонхэӀэзыхь

Адыгэ лӀакъомэ ащыщэу джыдэдэм пчъагъэкӀэ къэбэртаехэр анахьбэдэдэх - КБР закъом мин 500 нахьыбэ щэпсэу.

БзэхэӀэзыхь

Адыгэхэм ябзэр Адыгабзэр ары.

Адыгэ шъуашэхэӀэзыхь

Адыгэ бзылъфыгъэм ибжьышIуагъэрэ идэхагъэрэ дунаим щагъэшIагъоу цIэрыIуагъ. Бзылъфыгъэр къэзгъэдахэрэмэ зэу ащыщыгъ шъуашэр.

Адыгэ бзылъфыгъэ шъуашэр: шъохътан, джэнэ кIаку, джан, кIэкIы, сай, паIо, тыжьын бгырыпх, цуакъэ.

Адыгэ хъулъфыгъэ шъуашэр Кавказым щыцIэрыIу, дунаим щызэлъашIэ.

Адыгэ хъулъфыгъэ шъуашэм хахьэхэрэр: цые, кIако, гъончэдж, паIо, шъхьарыхъон, бгырыпх, къамэ, майстэ, кIакIо.

ЗэпыщэхэрхэӀэзыхь

  1. АДЫГАБЗЭ Я 3-рэ класс Анцокъо С., Индрысэ Р., КIэсэбэжъ Н. 2013 н. 26
🔥 Top keywords: НэкӀубгъо шъхьаӀВикипедие:Лъэпкъэгъу ӀухьапӀВикипедие:ФорумВикипедия:Избранные статьиSpecial:RecentChangesTemplate:LangSpecial:MyTalkModule:Message box/configurationИспаниеВикипедие:ПесочницаTemplate:Lang-enCategory:!Main categoryTemplate:Lang-arИндиеАмерикэ Штат ЗэхэтхэрИнджылызыбзэВикипедиеTemplate:Cite webЛитуаниеМаксвелл, Джеймс КлеркTemplate:DocumentationЕуропэРэджэб Тайиб ЭрдогъанCategory:Candidates for speedy deletionОсмэн ПачъыхьыгъоАустриеМысырГерманиеTalk:НэкӀубгъо шъхьаӀКитайSpecial:SearchВикипедие:АдминистраторыБразилиеИсраилАбдзаххэрМахатма ГандиАдыгэхэрТокиоБоливиеКъухьлъатЧилиДунэе Лъэпкъ ОрганизациеТайландИталиеОманАнглиеНорвегиеЛондонАндырхъое ХъусенUser:62.133.47.133ХелсинкиИранЭдирнеПеруАрмениеИорданиеUser:146.70.52.214ФинландВикипедие:ВандализмUser:5.42.65.19ХунгариеТьюринг АланХэгъэгухэрSpecial:MyContributionsКанадэКъэплъанUser talk:Илья ДраконовТаджикистанUser:95.181.236.132Help:EinführungUser:37.139.53.7User:212.102.39.67АдыгабзэХыгурытUser:149.102.232.95User:Martin UrbanecКувейтБангладешРио-де-ЖанейроАдзыгъэй29 Чъэпыогъу Республикэм и БирамГуатемалэКаирШаблон:PersonCategory:ХэгъэгухэрНепэТыркуеЧеркес-къалэИналUser:Jose77User:176.102.65.47Кфар КамаВикипедие:Форум/АрхивFile:Flag of Cairo.svgИрландиеАдыгэйFile:Kazakhstan on the globe (Kazakhstan centered).svgБахрейнFile:Lightmatter colosseum.jpg