Аҳәынҭқаррақәа рсиа

Иахьатәи аамҭаз ООН аилазаара иалоуп 193 ҳәынҭқарра - алахәылацәа, иара убас 3 ҳәынҭқаррак - ахәылаԥшцәа Иԥшьроу ахатра (Ватикан). Палестина Ареспублика, иара убас Мальтиатәи аорден иҟоуп жәларбжьаратә азин иасубектны, насгьы есааира зҽызмыԥсуа ахәылапшьҩны - ООН иалахәымкәа.

Аҳәынҭқаррақәа жәпакы зхы иақәиҭу ҳәынҭқаррақәаны иҟоуп, ма егьырҭ аҳәынҭқарқәа рыла иазхаҵам, ма иазхазҵаз аҳәынҭқарқәа рхыԥхьаӡара маҷны, урҭ ирымоу астатус аимак амоуп.

Адунеи ахәҭақәа рҿы иҟоуп арегионқәа зхы иақәиҭу ҳәынҭқараны азхаҵара роурц азы иазықәԥоу.

Иҟоуп шьоукы, ма ауаа ргәыԥқәа ихыҭҳәуаау ҳәынҭқараны ирылазҳәаз имаҷу ҳәынҭқарран, имаҷу милаҭны, иарбанзаалак зхатәа етноси, зхатә ҵакыра-дгьыл змам, ма ҭоурыхтә заҟәанра, лассы-лассы — аҵакырадгьыл.

Астатуси акатегориеи ԥыҭқ аҵакырадгылқәеи, иара убас зхала иҿыарзгьы изыҟалом еиԥшны ҳҳәаара аҭахәымкәа аидентификациа азура.

193 аҳәынҭқаррақәа (ООН иалоу атәылақәа)

АҳәынҭқарраАофициалтә хьӡыАконтинентАҳтнықалақьАлахәылара ООН аҟныАхьыԥшымра имакраАнҵамҭақәа
 АвстралиаАвстралиатәи АидгылаАвстралиаКанберраАлахәыламап
 АвстриаАвстриатәи АреспубликаЕвропаВенаАлахәыламап
 ДР КонгоАдемократиатә Республика КонгоАфрикаКиншасаАлахәыламап
 АзербаиџьанАзербаиџьан АреспубликаЕвропа, АзиаБақәаАлахәыламап
 Аладатәи АфрикаАлада-Африкатәи АреспубликаАфрикаПреториа (административтә)
Кеиптаун (азакәанԥҵаратә)
Блумфонтеин (аӡбаратә)
Алахәыламап
 Аладатәи КореиаКореиа АреспубликаАзиаСеулАлахәылаХәҭакала иазхаҵам атәылаАҩадатәи Кореиа иазхаҵам 1 ООН алахәылақәа (Аҩадатәи Кореиа)
 Аладатәи СуданАладатәи Судан АреспубликаАфрикаЏубаАлахәыламап
 АлжирАлжиртәи Жәлартә-Демократиатә РеспубликаАфрикаАлжирАлахәыламап
 АнголаАнгола АреспубликаАфрикаЛуандаАлахәыламап
 АндорраАндорра аҳраЕвропаАндорра-ла-ВелиаАлахәыламапАндорра диархиоуп. Франциа ахадеи аурым-католикатә Уржелиатәи епархиа аԥсқәабази еилахәу Андорра хадацәоуп.
 Антигуеи БарбудеиАнтигуеи БарбудеиАҩадатәи АмерикаСент-ДжонсАлахәыламап
 АргентинаАргентинатәи АреспубликаАладатәи АмерикаБуенос-АиресАлахәыламап
 АрнауҭтәылаАлбаниа АреспубликаЕвропаТиранаАлахәыламап
 АфӷанисҭанАисламтә Емират АфӷанисҭанАзиаКабулАлахәыламап
 Африкагәҭантәи АреспубликаАфрикагәҭантәи АреспубликаАфрикаБангиАлахәыламап
 Аҩадатәи КореиаКореиатәи Жәлартә-Демократиатә РеспубликаАзиаПхенианАлахәылаХәҭакала иазхаҵам атәылаАҩадатәи Кореиа иазхаҵам 2 ООН алахәылақәа (Аладатәи Кореиеи Иапониеи)
 Аҩадатәи МакедониаАҩадатәи Македониа АреспубликаЕвропаСкопиеАлахәыламап
 БангладешБангладеш Жәлартә РеспубликаАзиаДаккаАлахәыламап
 БарбадосБарбадосАҩадатәи АмерикаБриџтаунАлахәыламап
 Баҳаматәи АдгьылбжьахақәаБаҳаматәи Адгьылбжьахақәа РеимабзиараАҩадатәи АмерикаНассауАлахәыламап
 БаҳреинБаҳреин АкралраАзиаМанамаАлахәыламап
 БелизБелизАҩадатәи АмерикаБельмопанАлахәыламап
 БелоруссиаБеларус АреспубликаЕвропаМинскАлахәыламап
 БельгиаБельгиа АкралраЕвропаБриуссельАлахәыламап
 БенинБенин АреспубликаАфрикаПорто-НовоАлахәыламап
 БолгариаБолгариа АреспубликаЕвропаСофиаАлахәыламап
 БоливиаАмилаҭрацәатә Ҳәынҭқарра БоливиаАладатәи АмерикаЛа-Пас (аиҳабыратә қалақь)
Сукре (аконституциала)
Алахәыламап
 Босниеи ҲерцеговинеиБосниеи ҲерцеговинеиЕвропаСараевоАлахәыламап
 БотсванаБотсвана АреспубликаАфрикаГаборонеАлахәыламап
 БразилиаАфедеративтә Республика БразилиаАладатәи АмерикаБразилиаАлахәыламап
 БританиадуБританиадуи Аҩадатәи Ирландиеи Еиду ры-КралраЕвропаЛондонАлахәыламап
 БрунеиБрунеи-Даруссалам АҳәынҭқарраАзиаБандар-Сери-БегаванАлахәыламап
 Буркина-ФасоБуркина-ФасоАфрикаУагадугуАлахәыламап
 БурундиБурунди АреспубликаАфрикаГитегаАлахәыламап
 БутанБутан АкралраАзиаТхимпхуАлахәыламап
 БырзентәылаБырзентәыла АреспубликаЕвропаАфинаАлахәыламап
 ВануатуВануату АреспубликаОкеаниаПорт-ВилаАлахәыламап
 ВатиканАқалақь-ҳәынҭқарра ВатиканЕвропаВатикан (Рим)ООН ихылаԥшҩы – «Ицқьоу аҳ иҭыԥ»мап
 ВенгриаВенгриаЕвропаБудапештАлахәыламап
 ВенесуелаБоливариантәи Ареспублика ВенесуелаАладатәи АмерикаКаракасАлахәыламап
 ВиетнамСоциалисттә Республика ВиетнамАзиаХаноиАлахәыламап
 ГабонГабонтәи АреспубликаАфрикаЛибревильАлахәыламап
 ГаианаАкооперативтә Республика ГаианаАладатәи АмерикаЏьорџьтаунАлахәыламап
 ГамбиаГамбиа АреспубликаАфрикаБанжулАлахәыламап
 ГанаГана АреспубликаАфрикаАккраАлахәыламап
 ГватемалаГватемала АреспубликаАҩадатәи АмерикаГватемалаАлахәыламап
 ГвинеиаГвинеиатәи АреспубликаАфрикаКонакриАлахәыламап
 Гвинеиа-БисауАреспублика Гвинеиа-БисауАфрикаБисауАлахәыламап
 ГерманиаАфедеративтә Республика ГерманиаЕвропаБерлинАлахәыламап
 ГондурасГондурас АреспубликаАҩадатәи АмерикаТегусигальпаАлахәыламап
 ГренадаГренадаАҩадатәи АмерикаСент-ДжорджесАлахәыламап
 ДаниаДаниа АкралраЕвропаКопенҳагенАлахәыламап
 ДоминикаДоминика АимабзиараАҩадатәи АмерикаРозоАлахәыламап
 Доминиканатәи АреспубликаДоминиканатәи АреспубликаАҩадатәи АмерикаСанто-ДомингоАлахәыламап
 ЕААЕиду Америкатәи АштатқәаАҩадатәи АмерикаВашингтонАлахәыламап
 ЕАЕЕиду Арабтә ЕмиратқәаАзиаАбу-ДабиАлахәыламап
 ЕквадорЕквадор АреспубликаАладатәи АмерикаКитоАлахәыламап
 Екваториалтә ГвинеиаЕкваториалтә Гвинеиа АреспубликаАфрикаМалабоАлахәыламап
 ЕритреиаЕритреиа АҳәынҭқарраАфрикаАсмараАлахәыламап
 ЕрмантәылаЕрмантәылатәи АреспубликаЕвропа, АзиаЕреванАлахәылаХәҭакала иазхаҵам атәылаЕрмантәыла иазхаҵам 1 ООН алахәылаҩы (Пакисҭан)
 ЕсватиниЕсватини АкралраАфрикаМбабанеАлахәыламап
 ЕстониаЕстониатәи АреспубликаЕвропаТаллинАлахәыламап
 ЕфиопиаАфедеративтә Демократиатә Республика ЕфиопиаАфрикаАддис-АбебаАлахәыламап
 ЗамбиаЗамбиа АреспубликаАфрикаЛусакаАлахәыламап
 Зеландиа ҿыцЗеландиа ҿыцОкеаниаУеллингтонАлахәыламап
 ЗимбабвеЗимбабве АреспубликаАфрикаҲарареАлахәыламап
 ИамаикаИамаикаАҩадатәи АмерикаКингстонАлахәыламап
 ИапониаИапониаАзиаТокиоАлахәыламап
 ИеменИементәи АреспубликаАзиаСанаАлахәыламап
 ИзраильИзраиль АҳәынҭқарраАзиаИерусалим (де-факто)
Тель-Авив (закәанла)
АлахәылаХәҭакала иазхаҵам атәылаИзраил иазхаҵам 32 ООН алахәылақәа (еиҳараӡак Арабтә атәылақәеи САДРи).
 ИндиаИндиа АреспубликаАзиаНиу-ДелиАлахәыламап
 ИндонезиаИндонезиа АреспубликаАзиаЏакартаАлахәыламап
 ИорданиаИорданиатәи Аҳашимиттә КралраАзиаАмманАлахәыламап
 ИраҟИраҟ АреспубликаАзиаБаӷдадАлахәыламап
 ИрландиаИрландиа АреспубликаЕвропаДублинАлахәыламап
 ИсландиаИсландиаЕвропаРеикьиавикАлахәыламап
 ИспаниаИспаниа АкралраЕвропаМадридАлахәыламап
 ИталиаИталиатәи АреспубликаЕвропаРимАлахәыламап
 Кабо-ВердеКабо-Верде АреспубликаАфрикаПраиаАлахәыламап
 КамбоџаКамбоџа АкралраАзиаПномпенАлахәыламап
 КамерунАреспублика КамерунАфрикаИаундеАлахәыламап
 КанадаКанадаАҩадатәи АмерикаОттаваАлахәыламап
 КениаАреспублика КениаАфрикаНаиробиАлахәыламап
 КипрАреспублика КипрЕвропаНикосиаАлахәылаХәҭакала иазхаҵам атәылаКипр иазхаҵам 1 ООН алахәыла (Ҭырқәтәыла)
 КирибатиКирибати АреспубликаОкеаниаАладатәи ТараваАлахәыламап
 КитаиКитаитәи Жәлартә РеспубликаАзиаПекинАлахәылаХәҭакала иазхаҵам атәылаКитаи иазхаҵам 19 ООН алахәылақәеи Ватикани.
 КолумбиаКолумбиа АреспубликаАладатәи АмерикаБоготаАлахәыламап
 КоморКомортәи адгьылбжьахақәа реидгылаАфрикаМорониАлахәыламап
 КонгоКонго АреспубликаАфрикаБраззавильАлахәыламап
 Коста-РикаКоста-Рика АреспубликаАҩадатәи АмерикаСан-ХосеАлахәыламап
 Кот-д’ИвуарКот-д’Ивуар АреспубликаАфрикаИамусукроАлахәыламап
 КубаКуба АреспубликаАҩадатәи АмерикаГаванаАлахәыламап
 КувеитКувеит АҳәынҭқарраАзиаЕль-КувеитАлахәыламап
 КырӷызсҭанКырӷызтәи АреспубликаАзиаБишкекАлахәыламап
 ҞазахсҭанҞазахсҭан АреспубликаЕвропа, АзиаАстанаАлахәыламап
 ҞатарҞатар АҳәынҭқарраАзиаДохаАлахәыламап
 ҚырҭтәылаҚырҭтәылаЕвропа, АзиаҚарҭАлахәыламап
 ЛаосЛаостәи Жәлартә-Демократиатә РеспубликаАзиаВиентианАлахәыламап
 ЛатвиаЛатвиатәи АреспубликаЕвропаРигаАлахәыламап
 ЛесотоЛесото АкралраАфрикаМасеруАлахәыламап
 ЛибериаЛибериа АреспубликаАфрикаМонровиаАлахәыламап
 ЛиванЛивантәи АреспубликаАзиаБеирутАлахәыламап
 ЛивиаЛивиа АҳәынҭқарраАфрикаТриполиАлахәыламап
 ЛитваЛитватәи АреспубликаЕвропаВильниусАлахәыламап
 ЛиуксембургАҳерцогра ду ЛиуксембургЕвропаЛиуксембургАлахәыламап
 ЛихтенштеинЛихтенштеин аҳраЕвропаВадуцАлахәыламап
 МаврикиМаврики АреспубликаАфрикаПорт-ЛуиАлахәыламап
 МавританиаАисламтә Республика МавританиаАфрикаНуакшотАлахәыламап
 МадагаскарМадагаскар АреспубликаАфрикаАнтананаривуАлахәыламап
 МалавиМалави АреспубликаАфрикаЛилонгвеАлахәыламап
 МалаизиаМалаизиаАзиаКуала-ЛумпурАлахәыламап
 МалиМали АреспубликаАфрикаБамакоАлахәыламап
 МальдивМальдивтәи АреспубликаАзиаМалеАлахәыламап
 МальтаМальта АреспубликаЕвропаВаллеттаАлахәыламап
 МароккоМарокко АкралраАфрикаРабатАлахәыламап
 Маршаллтәи адгьылбжьахақәаАреспублика Маршаллтәи адгьылбжьахақәаОкеаниаМаджуроАлахәыламап
 МексикаЕиду Мексикатәи АштатқәаАҩадатәи АмерикаМехикоАлахәыламап
 МианмаАидгыла Мианма АреспубликаАзиаНеипидоАлахәыламап
 МикронезиаМикронезиа Афедеративтә ШтатқәаОкеаниаПаликирАлахәыламап
 МозамбикМозамбик АреспубликаАфрикаМапутуАлахәыламап
 МолдавиаМолдова АреспубликаЕвропаКишиниовАлахәыламап
 МонакоМонако аҳраЕвропаМонакоАлахәыламап
 МонголиаМонголиаАзиаУлан-БаторАлахәыламап
 Мрагыларатәи ТиморМрагыларатәи Тимор Адемократиатә РеспубликаАзиаДилиАлахәыламап
 МсырАрабтә Республика ЕгипетАфрикаҞаирАлахәыламап
 НамибиаНамибиа АреспубликаАфрикаВиндҳукАлахәыламап
 НауруНауру АреспубликаОкеаниаАлахәыламап
 НедерландНедерланд акралраЕвропаАмстердамАлахәыламап
 НепалАфедеративтә Демократиатә Республика НепалАзиаКатмандуАлахәыламап
 НигерНигер АреспубликаАфрикаНиамеиАлахәыламап
 НигериаАфедеративтә Республика НигериаАфрикаАбуџаАлахәыламап
 НикарагуаНикарагуа АреспубликаАҩадатәи АмерикаМанагуаАлахәыламап
 НорвегиаНорвегиа АкралраЕвропаОслоАлахәыламап
 ОманОман асулҭанраАзиаМаскатАлахәыламап
 ПакисҭанАисламтә Республика ПакисҭанАзиаИсламабадАлахәыламап
 ПалауПалау АреспубликаОкеаниаНгерулмудАлахәыламап
 ПалестинаПалестина АҳәынҭқарраАзиаРамалла (де-факто)
Мрагыларатәи Иерусалим (апланҟаҵаратә)
ООН ихылаԥшҩыХәҭакала иазхаҵам атәылаИзраиль Палестина Аҳәынҭқарра итерриториа импыҵеихалоит.
138 атәылақәа Палестина аҳәынҭқарра ахьыԥшымра разхеиҵеит.
Атерриториа Асектор Газеи Иордантәи мраҭашәаратәи аӡхықәи рыла ишоит.
 ПанамаПанама АреспубликаАҩадатәи АмерикаПанамаАлахәыламап
 Папуа-Гвинеиа ҿыцИхьыԥшым Аҳәынҭқарра Папуа-Гвинеиа ҿыцОкеаниаПорт-МорсбиАлахәыламап
 ПарагәаиПарагәаи АреспубликаАладатәи АмерикаАсунсионАлахәыламап
 ПеруПеру АреспубликаАладатәи АмерикаЛимаАлахәыламап
 ПольшаПольша АреспубликаЕвропаВаршаваАлахәыламап
 ПортугалиаПортугалтәи АреспубликаЕвропаЛиссабонАлахәыламап
 РуандаРуанда АреспубликаАфрикаКигалиАлахәыламап
 РумыниаРумыниаЕвропаБухарестАлахәыламап
 СальвадорЕль-Сальвадор АреспубликаАҩадатәи АмерикаСан-СальвадорАлахәыламап
 СамоаИхьыԥшым аҳәынҭқарра СамоаОкеаниаАпиаАлахәыламап
 Сан-МариноСан-Марино АреспубликаЕвропаСан-МариноАлахәыламап
 Сан-Томеи ПринсипииАдемократиатә Республика Сан-Томеи ПринсипииАфрикаСан-ТомеАлахәыламап
 Саудтәи АрабсҭанСаудтәи Арабсҭан акралраАзиаЕр-РиадАлахәыламап
 Сеишелтәи АдгьылбжьахақәаАреспублика Сеишелтәи АдгьылбжьахақәаАфрикаВикториаАлахәыламап
 СенегалСенегал АреспубликаАфрикаДакарАлахәыламап
 Сент-Винсенти ГренадиниСент-Винсенти ГренадиниАҩадатәи АмерикаКингстаунАлахәыламап
 Сент-Китси НевисиСент-Китси Невиси РфедерациаАҩадатәи АмерикаБастерАлахәыламап
 Сент-ЛусиаСент-ЛусиаАҩадатәи АмерикаКастриАлахәыламап
 СербиаСербиа АреспубликаЕвропаБелградАлахәыламап
 Сиерра-ЛеонеСиерра-Леоне АреспубликаАфрикаФритаунАлахәыламап
 СингапурСингапур АреспубликаАзиаСингапурАлахәыламап
 СловакиаСловактәи АреспубликаЕвропаБратиславаАлахәыламап
 СловениаСловениа АреспубликаЕвропаЛиублианаАлахәыламап
 Соломон идгьылбжьахақәаСоломон идгьылбжьахақәаОкеаниаХониараАлахәыламап
 СомалиАфедеративтә Республика СомалиАфрикаМогадишоАлахәыламап
 СуданСудан АреспубликаАфрикаХартумАлахәыламап
 СуринамСуринам АреспубликаАладатәи АмерикаПарамарибоАлахәыламап
 ТаиландТаиланд АкралраАзиаБангкокАлахәыламап
 ТанзаниаЕиду Ареспублика ТанзаниаАфрикаДодомаАлахәыламап
 ТаџьықьсҭанТаџьықьсҭан АреспубликаАзиаДушанбеАлахәыламап
 ТогоТоголезтәи АреспубликаАфрикаЛомеАлахәыламап
 ТонгаТонга АкралраОкеаниаНукуалофаАлахәыламап
 Тринидади ТобагоиТринидади Тобагои АреспубликаАҩадатәи АмерикаПорт-оф-СпеинАлахәыламап
 ТувалуТувалуОкеаниаФунафутиАлахәыламап
 ТунисТунистәи АреспубликаАфрикаТунисАлахәыламап
 ҬурқменисҭанҬурқменисҭанАзиаАшхабадАлахәыламап
 ҬырқәтәылаҬырқәтәылатәи АреспубликаЕвропа, АзиаАнкараАлахәыламап
 УгандаУганда АреспубликаАфрикаКампалаАлахәыламап
 УзбеқьисҭанУзбеқьисҭан АреспубликаАзиаТашкентАлахәыламап
 УкраинаУкраинаЕвропаКиевАлахәыламап
 УругваиМрагыларатәи Ареспублика УругваиАладатәи АмерикаМонтевидеоАлахәыламап
 УрыстәылаУрыстәылатәи АфедерациаЕвропа, АзиаМоскваАлахәыламап
 ФилиппинФилиппин АреспубликаАзиаМанилаАлахәыламап
 ФинлиандиаФинлиандтәи АреспубликаЕвропаҲельсинкиАлахәыламап
 ФиџьиФиџьи АреспубликаОкеаниаСуваАлахәыламап
 ФранциаФранцызтәи АреспубликаЕвропаПарижАлахәыламап
 ХорватиаХорватиа АреспубликаЕвропаЗагребАлахәыламап
 ҲаитиҲаити АреспубликаАҩадатәи АмерикаПорт-о-ПренсАлахәыламап
 ЧадЧад АреспубликаАфрикаНџаменаАлахәыламап
 ЧерногориаЧерногориаЕвропаПодгорицаАлахәыламап
 ЧехиаЧехтәи АреспубликаЕвропаПрагаАлахәыламап
 ЧилиЧили АреспубликаАладатәи АмерикаСантиаго де ЧилиАлахәыламап
 ШвеицариаШвеицариатәи АконфедерациаЕвропаБерн (де-факто)Алахәыламап
 ШвециаШвециа АкралраЕвропаСтокҳольмАлахәыламап
 Шри-ЛанкаАдемократиатә Социалисттә Республика Шри-ЛанкаАзиаКоломбоАлахәыламап
 ШьамтәылаШьамтәылатәи Арабтә РеспубликаАзиаШьамАлахәыламап
 ЏибутиЏибути АреспубликаАфрикаЏибутиАлахәыламап
 ЏьамтәылаАисламтә Республика ЏьамтәылаАзиаТеҳранАлахәыламап

Инхаз ихьыԥшым аҳәынҭқаррақәа

АҳәынҭқарраАофициалтә хьӡыАконтинентАҳтнықалақьАлахәылара ООН аҟныАхьыԥшымра имакраАнҵамҭақәа
 Аахыҵ УаԥстәылаАахыҵ Уаԥстәылатәи ареспублика — Аланиа АҳәынҭқарраЕвропа, АзиаЦхинвалмапХәҭакала иазхаҵам атәылаАхьыԥшымра азхаҵара: Урыстәыла, Науру, Никарагуа, Венесуела, Шьамтәыла, Аԥсны, Арцах, Приднестровиа, Сахаратәи Арабтә Демократиатә Республика.
Инхаз аҳәынҭқаррақәа ахәшьара аиҭоит Аахыҵ Уаԥстәыла иеиԥш Қырҭтәыла аҵакырадгьылқәа.
 Аҩадатәи КипрАҩадатәи Кипр Аҭырқәа АреспубликаЕвропаАҩадатәи НикосиамапХәҭакала иазхаҵам атәылаАхьыԥшымра азхаҵара: Ҭырқәтәыла.
Инхаз аҳәынҭқаррақәа ахәшьара аиҭоит Аҩадатәи Кипр иеиԥш Кипр аҵакырадгьылқәа.
 Аԥсны АҳәынҭқарраАԥсны АҳәынҭқарраЕвропа, АзиаАҟәамапХәҭакала иазхаҵам атәылаАхьыԥшымра азхаҵара: Урыстәыла, Науру, Никарагуа, Венесуела, Шьамтәыла, Арцах, Аахыҵ Уаԥстәыла, Приднестровиа.
Инхаз аҳәынҭқаррақәа ахәшьара аиҭоит Аԥсны иеиԥш Қырҭтәыла аҵакырадгьылқәа.
 АрцахАрцах АреспубликаАзиаСтепанакертмапИазхаҵам атәылаАхьыԥшымра азхаҵара: Аахыҵ Уаԥстәыла, Аԥсны, Приднестровиа.
Инхаз аҳәынҭқаррақәа ахәшьара аиҭоит Арцах иеиԥш Азербаиџьан аҵакырадгьылқәа.
 КосовоКосово АреспубликаЕвропаПриштина2 ООН хықәкылатәи аиҿкаарақәа рылахәылаХәҭакала иазхаҵам атәылаАхьыԥшымра азхаҵара: 96 ООН аҳәынҭқаррақәа.
Инхаз аҳәынҭқаррақәа ахәшьара аиҭоит Косово иеиԥш Сербиа аҵакырадгьылқәа.
 Мраҭашәаратәи СахараСахаратәи Арабтә Демократиатә РеспубликаАфрикаТифарити (де-факто)
Ель-Аиун (Марокко анапхгараҿы)
мапХәҭакала иазхаҵам атәылаАхьыԥшымра азхаҵара: 41 ООН аҳәынҭқаррақәа, Аахыҵ Уаԥстәыла.
Инхаз аҳәынҭқаррақәа ахәшьара аиҭоит Мраҭашәаратәи Сахара иеиԥш Марокко аҵакырадгьылқәа.
 ПриднестровиеПриднестровтәи Молдавтәи АреспубликаЕвропаТираспольмапИазхаҵам атәылаАхьыԥшымра азхаҵара: Аахыҵ Уаԥстәыла, Аԥсны, Арцах.
Инхаз аҳәынҭқаррақәа ахәшьара аиҭоит Приднестровиа иеиԥш Молдова аҵакырадгьылқәа.
 СомалилендСомалиленд АреспубликаАфрикаҲаргеисамапИазхаҵам атәылаЗегь аҳәынҭқаррақәа ахәшьара аиҭоит Сомалиленд иеиԥш Сомали аҵакырадгьылқәа.
 ТаиванКитаитәи АреспубликаАзиаТаибеи1 ООН хықәкылатәи аиҿкаара ихылаԥшҩыХәҭакала иазхаҵам атәылаАхьыԥшымра азхаҵара: 19 ООН аҳәынҭқаррақәеи Ватикани.
Инхаз аҳәынҭқаррақәа ахәшьара аиҭоит Таивань иеиԥш Китаи аҵакырадгьылқәа.
 1.  Америкатәи Самоа — заморское владение (неприсоединённая территория) США (известное также как Восточное Самоа)
 2.  Ангилиа — Британиаду амшыннырцәти аҵакырадгьыл
 3.  Макао (Макао) — Административтә раион ҷыда Макао: территория, управляемая Китайской Народной Республикой на основе специального международного соглашения
 4.  Аруба — Недерланд Акралра автономтә территориа
 5.  Бермуда — Британиаду амшыннырцәти аҵакырадгьыл
 6. Ашаблон:Абираҟдырга/Британская территория в Индийском океане — заморская территория Великобритании (на о-вах Чагос)
 7.  Британиатәи Виргинтәи Адгьылбжьахақәа — Британиаду амшыннырцәти аҵакырадгьыл
 8.  Америкатәи Виргинтәи Адгьылбжьахақәа — Виргинские острова Соединенных Штатов Америки: заморское владение (неприсоединённая территория) ЕАА
 9. Ашаблон:Абираҟдырга/Гаваи — заморский штат США
 10. Ашаблон:Абираҟдырга/Гернси — коронная земля Великобритании, часть Нормандских островов
 11. Ашаблон:Абираҟдырга/Гибралтар — заморская территория Великобритании
 12. Ашаблон:Абираҟдырга/Гонконг (Сянган) — Специальный административный район Гонконг Китайской Народной Республики: территория, управляемая Китаем на основе специального международного соглашения
 13. Ашаблон:Абираҟдырга/Гренландиа — зависимая территория (автономный регион) Дании
 14. Ашаблон:Абираҟдырга/Гәам — заморское владение (неприсоединённая территория) США
 15. Ашаблон:Абираҟдырга/Гәаделупа — заморский регион Франции
 16. Ашаблон:Абираҟдырга/Џерси — коронная земля Великобритании, часть Нормандских островов
 17. Ашаблон:Абираҟдырга/Кокосовые острова — Территория Кокосовые (Килинг) Острова: внешняя территория Австралии
 18. Ашаблон:Абираҟдырга/Острова Кука — самоуправляющееся государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией
 19. Ашаблон:Абираҟдырга/Мадеира — автономный регион Португалии в Атлантическом океане
 20. Ашаблон:Абираҟдырга/Маиотта — заморская территория Франции
 21. Ашаблон:Абираҟдырга/Мартиника — заморский регион Франции
 22. Ашаблон:Абираҟдырга/Мен адгьылбжьаха — коронная земля Великобритании
 23. Ашаблон:Абираҟдырга/Монтсеррат — заморская территория Великобритании
 24. Ашаблон:Абираҟдырга/Ниуе — самоуправляющееся государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией
 25. Ашаблон:Абираҟдырга/Новая Каледония — заморская территория Франции
 26. Ашаблон:Абираҟдырга/Остров Норфолк — внешняя территория Австралии
 27. Ашаблон:Абираҟдырга/Острова Питкерн — заморская территория Великобритании
 28. Ашаблон:Абираҟдырга/Пуерто-Рико — Содружество Пуерто-Рико: заморское владение (неприсоединённая территория) США
 29. Ашаблон:Абираҟдырга/Реҩнион — заморский регион Франции
 30. Ашаблон:Абираҟдырга/Остров Рождества — внешняя территория Австралии
 31. Ашаблон:Абираҟдырга/Остров Святой Елены — заморская территория Великобритании; включает также остров Тристан-да-Кунья и остров Вознесения
 32. Ашаблон:Абираҟдырга/Северные Марианские острова — Содружество Северных Марианских Островов (США): заморское владение (неприсоединённая территория) США
 33. Ашаблон:Абираҟдырга/ТРСК — Турецкая Республика Северного Кипра: частично признанное государство (признано Турцией); согласно конституции Кипра, входит в состав Кипра
 34. Ашаблон:Абираҟдырга/Сен-Пьери Микелони — заморская территория Франции
 35. Ашаблон:Абираҟдырга/Силенд — самоуправляемая территория, провозглашённая суверенной в нейтральных водах, в настоящий момент считающаяся находящейся в суверенных морских водах Соединённого Королевства, но на которую при этом Соединённое Королевство не претендует. По мнению некоторых источников, Силенд отвечает всем критериям государственности, указанным в Конвенции Монтевидео о правах и обязанностях государств, и является непризнанным государством[1][2][3][4][5]
 36. Ашаблон:Абираҟдырга/Тёркс и Кайкос — Острова Тёркс и Кайкос: заморская территория Великобритании
 37. Ашаблон:Абираҟдырга/Токелау — ранее Токелау (Юнион): зависимая территория Новой Зеландии
 38. Ашаблон:Абираҟдырга/Острова Уоллис и Футуна — Территория островов Уоллис и Футуна: заморская территория Франции
 39. Ашаблон:Абираҟдырга/Фарерские острова — зависимая территория (автономный регион) Дании
 40. Ашаблон:Абираҟдырга/Фолклендские острова — заморская территория Великобритании, оспаривается Аргентиной
 41. Ашаблон:Абираҟдырга/Французская Гвиана — заморский регион Франции
 42. Ашаблон:Абираҟдырга/Французская Полинезия — заморская территория Франции
 43. Ашаблон:Абираҟдырга/Французские Южные и Антарктические Территории — заморская территория Франции, включает разбросанные по Индийскому океану острова без постоянного населения
 44. Ашаблон:Абираҟдырга/Ачынҭатәи Республика — согласно конституции КНР, является провинцией КНР, признана 23[6] государствами как самостоятельное государство и до начала 1970-х годов представляла Китай в ООН
 45. Ашаблон:Абираҟдырга/Шпицберген — территория, управляемая Норвегией на основе специального международного соглашения; включает архипелаг Шпицберген и о. Медвежий
 46. Ашаблон:Абираҟдырга/Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова — заморская территория Великобритании, оспаривается Аргентиной


Шәахә. иара убас

 • Атәыла
 • Аҳәынҭқарра
 • Хәҭакала иазхаҵоу аҳәынҭқаррақәеи иазхаҵам аҳәынҭқаррақәеи
 • Аҳәынҭқаррақәа альтернативтә хьӡқәа рсиа
 • Адунеи аҳтнықалақьқәа рыхьӡынҵа
 • Аҳәынҭқарратә агербқәа рыхьӡынҵа
 • Аҳәынҭқарратә абираҟқәа рыхьӡынҵа
 • Аҳәынҭқаррақәа рсиа аҵакырала
 • Аҳәынҭқаррақәа рсиа ауааԥсыра рхыԥхьаӡарала
 • Аҳәынҭқаррақәа рсиа ауааԥсыра рыжәпарала
 • Аҳәынҭқаррақәа рсиа ателефонтә кодқәа рыла
 • Аҳәынҭқарратә абызшәақәа рсиа
 • Ихыҭҳәаау аҳәынҭқаррақәа
 • Аҳәынҭқаррақәа рсиа аҳәынҭқарратә абызшәақәа рыла
 • Административтә шарақәа рсиа аҳәынҭқаррақәа рыла
 • Аҳәынҭқаррақәа рсиа аконтинентқәа рыла

Азхьарԥшқәа

 • "Каталог сайтов официальных органов власти и организаций стран СНГ". Ириашоу 2009-05-06 шықәсазы.
 • "Общероссийский классификатор стран мира". Архивтәра аоригиналзы шықәсазы 2008-03-10 ахь. Ириашоу 2009-05-06 шықәсазы.
 • "Островные, внутриконтинентальные, полуостровные страны мира и страны архипелаги". Архивтәра аоригиналзы шықәсазы 2012-01-11 ахь. Ириашоу 2009-05-06 шықәсазы.

Азгәаҭақәа

🔥 Top keywords: Ихадоу адаҟьаАвикипедиа:Афорум1120Цастәи:АрҽеираҾыцқәаАвикипедиа:Алфавиттә арбагаАвикипедиа:Aкатегориақәа алԥшаараАвикипедиа:АдминистраторцәаАвикипедиа:Бзиала шәаабеитАԥсыӡАвикипедиа:Описание2006Авикипедиа:Акатегориақәа алԥшаараАкатегориа:АҭҵаарадырраЦастәи:Аԥшаара2005Аԥсуа бызшәаАкатегориа:АдинАкатегориа:User skАкатегориа:Ахада акатегориақәаАкатегориа:АматематикаАвикипедиаАрӡынба, Владислав Григори-иԥаАҟәаУрыстәылаАкатегориа:АԥсныАшаблон:Reply to2014ОчамчыраАурыс бызшәаГәыриаАвикипедиа ахцәажәара:АфорумАфаил:Coat of arms of Abkhazia.svgАфаил:Flag of Georgia.svgАлахәыла:თეკა/lexiconАвикипедиа:Запросы к АдминистраторамАфаил:Flag of the Soviet Union.svg1971Афаил:Flag of the Republic of Abkhazia.svg1995Алахәыла:WikiDreamer Bot20101990Аҳҭнықалақь1994Асоветтә Социалисттә Республикақәа РеидгылаГаграАгеографиатә акоординатқәаКурувАнқәаб, Александр Золотинска-иԥаАԥсны АҳәынҭқарраКахеҭи1992Англыз бызшәаАшаблон:PAGENAMEBASEШәача2023ИнгәыштәылаАԥсуааАлахәыла:Fraxinus.cs1989Аҟәа араионАкатегориа:Иалахәцәа рбызшәақәаАвикипедиа:Раԥхьатәи ашьаҿақәа2015ҚырҭтәылаОчамчыра араионАкатегориа:LCCN аиԥшрагәаҭагақәа рдаҟьақәаСтокҳольмИмереҭиҚарҭҚәҭешьКонисковолиаАкатегориа:Урыстәыла1985Акатегориа:Аԥсны иҟоу аиҿкаарақәаАкатегориа:Азиатәи атәылақәаАқырҭуа бызшәаАлахәыла:WikiDreamer1960Ҵаҟатәи ҚарҭлиГәылрыԥшьАкатегориа:Қырҭтәыла1945Акатегориа:FAST аиԥшрагәаҭагақәа рдаҟьақәаАкатегориа:ISNI аиԥшрагәаҭагақәа рдаҟьақәаАԥснытәи аҳәынҭқарратә телерадиоеилахәыра1991Афон ҾыцАԥсныИтерзенАлахәыла:Dmitri Lytov2016Раҷа-Лечхумии Аладатәи ШәантәылеиАлахәыла:JfblancԤсҳәыЛаҵарамза 14Цастәи:СахцәажәараԤхынгәымза 23Акатегориа:GND аиԥшрагәаҭагақәа рдаҟьақәа